General Conditions

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden hierna “Algemene Voorwaarden”, tevens vermeld op de website www.transkomma.be, zijn van toepassing op elke offerte en elke overeenkomst tussen Transkomma, met maatschappelijke zetel in de Geemstraat 129, 9220 Hamme, België en hierna het Vertaalbureau” genoemd, en de klant en/of opdrachtgever.

Het Vertaalbureau mag als zijn “Klant” en/of “Opdrachtgever” beschouwen de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan het Vertaalbureau heeft doorgegeven, tenzij die daarbij uitdrukkelijk heeft meegedeeld in opdracht te handelen, uit naam en voor rekening van een derde en op voorwaarde dat de naam en adres van die derde tegelijkertijd werden meegedeeld aan het Vertaalbureau.

De algemene voorwaarden van de Klant en/of Opdrachtgever, of enige andersluidende bepalingen in orders, bestelbonnen of andere, zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door het Vertaalbureau aanvaard. In geen geval zal de nietigheid van een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg hebben.

Deze overeenkomst heeft geenszins tot doel een exclusieve relatie tot stand te brengen tussen Vertaalbureau en Klant en/of Opdrachtgever. Niets in deze overeenkomst zal het Vertaalbureau dan ook verhinderen om gelijkaardige diensten te leveren aan andere klanten, zelfs indien de belangen van die andere klanten concurreren met die van de Klant en/of Opdrachtgever.

2. OFFERTES EN BESTELLINGEN

Offertes en aanbiedingen van het Vertaalbureau zijn steedsvrijblijvend en zijn geldig voor de periode zoals vermeld op de offerte.

Het Vertaalbureau behoudt zich het recht voor een offerte volledig of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren indien het vóór de opgave ervan de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien.

De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Klant en/of Opdrachtgever d.m.v. een bestelbon of ondertekende offerte of – indien geen offerte is uitgebracht – door de schriftelijke bevestiging door het Vertaalbureau van een door de Klant en/of Opdrachtgever verstrekte opdracht.

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant en/of Opdrachtgever de algemene voorwaarden van het Vertaalbureau.

Het Vertaalbureau kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste opgave door de Klant en/of Opdrachtgever van de facturatiegegevens. Indien de Klant en/of Opdrachtgever een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, heeft het Vertaalbureau het recht een administratieve kost van € 30 aan te rekenen.

Indien het Vertaalbureau er in redelijkheid aan twijfelt of de Klant en/of Opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is het Vertaalbureau gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de Klant en/of Opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

3. VERTALINGEN

Het Vertaalbureau verbindt zich ertoe de door de Klant en/of Opdrachtgever geplaatste opdracht met een goede vakkennis en –bekwaamheid uit te voeren, dan wel te laten uitvoeren. De Klant en/of Opdrachtgever kan vooraf zijn voorkeur voor een spelling of een precieze woordkeuze aan het Vertaalbureau meedelen. De Klant en/of Opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan het Vertaalbureau alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties of die door het Vertaalbureau worden gevraagd.

Het materiaal nodig voor de goede uitvoering van de opdracht wordt door de Klant en/of Opdrachtgever op zijn kosten en risico, en in goed leesbare vorm via e-mail, fax, post of koerier geleverd aan het Vertaalbureau. Voor elke opdracht worden de woorden, de uitdrukkingen en de spelling van de erkende woordenboeken als correct beschouwd. Niettemin kan de Klant en/of Opdrachtgever vooraf zijn voorkeur voor een spelling of een precieze woordkeuze doorgeven. Op verzoek dient hij bijkomende, inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie te verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de desbetreffende opdracht. Indien de te vertalen tekst specifieke interne afkortingen bevat, is de Klant en/of Opdrachtgever gehouden de betekenis ervan mee te delen om de opdracht tot een goed einde te brengen. Bij het ontbreken van aanwijzingen of documenten worden vaktermen vertaald in een lexicografisch verantwoorde c.q. algemeen begrijpelijke vorm. De kosten om de vertaling en voornoemd materiaal aan de Klant en of Opdrachtgever (terug) te bezorgen, worden volledig gedragen door het Vertaalbureau, voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van e-mail, fax of de gewone postdiensten.

Het Vertaalbureau zal de door de Klant en/of Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen, in zover dit mogelijk is zonder de goede uitvoering van de overeenkomst in het gedrang te brengen óf behoudens het schriftelijke akkoord van de opdrachtgever om hiervan af te wijken. Het Vertaalbureau zal haar medewerkers en vertalers dan ook verplichten tot geheimhouding. Het Vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor de opzettelijke schending van de geheimhoudingsplicht door haar medewerkers en vertalers.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft het Vertaalbureau het recht een opdracht door een onafhankelijke vertaler (een derde) te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het Vertaalbureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het Vertaalbureau zal deze derde(n) eveneens gelijkaardige vertrouwelijkheidsverplichtingen, als hierboven uiteengezet, opleggen.

Indien de Klant en/of Opdrachtgever de opdracht eenzijdig beëindigt, zal de Klant en/of Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn aan het Vertaalbureau. Deze vergoeding zal bestaan uit een vergoeding van de reeds geleverde prestaties. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande heeft het Vertaalbureau daarenboven het recht aan de Klant en/of Opdrachtgever een vergoeding van 50% van de kostprijs voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan te rekenen. Het Vertaalbureau stelt het reeds gedane werk ter beschikking van de Klant en/of Opdrachtgever. Het Vertaalbureau staat in geval van dergelijke annulatie evenwel niet in voor de kwaliteit van het geleverde werk.

Het Vertaalbureau verbindt zich ertoe om de digitale bestanden gerelateerd aan alle vertaalopdrachten (bron- en doelteksten) te bewaren op zijn servers gedurende een periode van vijf jaar vanaf het einde van de opdracht. Daarna eigent het Vertaalbureau zich het recht toe om deze digitale bestanden te verwijderen.

De Klant en/of Opdrachtgever garandeert dat de (bron)teksten, documenten, referentiematerialen, enz. die aan het Vertaalbureau worden aangeleverd in het kader van een vertaalopdracht, géén persoonsgegevens in de zin van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ hierna de “AVG” bevatten. De Klant en/of opdrachtgever bevestigt dat de (occasionele) verwerking door het Vertaalbureau van persoonsgegevens die deze laatste, in strijd met deze bepaling, toch heeft verkregen in het kader van een vertaalopdracht, geen aanleiding zal geven tot een inbreuk in hoofde van het Vertaalbureau of van iedere entiteit binnen haar netwerk op de regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens. De Klant en/of Opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau daarenboven integraal voor elke (schade)claim van om het even welke derde ter zake.

Elke partij zal de AVG naleven wanneer ze persoonsgegevens verwerkt.

Het Vertaalbureau kan als Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken, ten behoeve van of in verband met: (i) het verlenen van de diensten, (ii) toepasselijke wet- en regelgeving; (iii) verzoeken en mededelingen van bevoegde overheden; (iv) administratieve, financiële, boekhoudkundige doeleinden, risicoanalyse en klantrelaties, (v) om de Klant en/of Opdrachtgever, hun vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders te informeren over de professionele en sociale activiteiten van het Vertaalbureau en over elk onderwerp dat voor hen van belang zou kunnen zijn, met dien verstande dat indien de Klant en/of Opdrachtgever, hun vertegenwoordigers, werknemers of bestuurders dergelijke informatie in de toekomst niet langer wensen te ontvangen, zij kosteloos een verzoek kunnen e-mailen naar het Vertaalbureau (de “Doeleinden. Persoonsgegevens mogen ook worden onthuld aan en verwerkt door andere derden, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de Doeleinden.

Bovenstaande paragraaf is een samenvatting is van de toepasselijke privacyverklaring van het Vertaalbureau (de “Privacyverklaring”) en geen volledige weergave is van de Privacyverklaring, die beschikbaar is op de website van het Vertaalbureau. De Klant en/of Opdrachtgever zal verzekeren dat alle persoonsgegevens die door of namens de Klant en/of Opdrachtgever  aan het Vertaalbureau worden verstrekt wettig, eerlijk en op transparante wijze zijn verzameld, zodat deze persoonsgegevens door het Vertaalbureau verwerkt kunnen worden voor de Doeleinden.

4. TOLKOPDRACHTEN

De vergoedingen voor de tolken worden begroot per halve dag of per volledige dag. De tarieven variëren afhankelijk van de taal. De vergoedingen zijn exclusief reiskosten en maaltijden. De Klant en/of Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eventuele reservatie van de hotelkamers van de tolken en de technieker. Zo niet, dan wordt een toeslag van 15% van de hotelkosten aangerekend. – Als een tolk moet reizen en moet overnachten voor een tolkopdracht, wordt een dagvergoeding van € 25 per tolk aangerekend bovenop de andere kosten. – Dagvergoedingen zijn van toepassing als de maaltijden niet of niet volledig voorzien worden door de Klant (in het geval van een opdracht van meerdere dagen ook het diner); tolken moeten de avond voor de tolkopdracht aanwezig zijn om op tijd te zijn voor de aanvang van de opdracht. – Als de tolken een grote verplaatsing moeten maken buiten de werkuren (9-18 u), kunnen er variabele reiscompensatietoeslagen aangerekend worden. De Klant en/ of Opdrachtgever verbindt er zich tevens toe te voorzien in – een maaltijd voor de vertaler-tolk en/of de technicus indien de opdracht meer dan 3 uur duurt, – een zaal met elektrische basisinstallatie die voldoet aan de normen ter zake en met voldoende 220-volt stopcontacten met aarding, distributie van de infrarood ontvangers en de hoofdtelefoons onder de deelnemers + retour en opbergen ervan in de koffers, – genoeg ruimte voor de technische centrale en de tolkencabines. De levering en plaatsing van de materialen gebeurt normaal de dag voordien. De zaal is beschikbaar vanaf de dag voor het gebeuren en gedurende de gehele periode voldoende verwarmd (minimaal 15° Celsius). De Klant en/of Opdrachtgever neemt in geen enkel geval rechtstreeks contact op met de tolk(en). De Klant en/of Opdrachtgever neemt steeds contact op met de coördinator van het vertaalbureau of de technicus ter plaatse. Diefstal of beschadiging van het geleverde materiaal van de opbouw tot de afbraak van de installatie, vallen volledig ten laste van de Klant en/of Opdrachtgever. Annuleringsvoorwaarden: Na schriftelijke bevestiging geldt een annuleringstarief van 25 % van het totale bedrag. Opdrachten die worden geannuleerd tussen de 60 en 90 werkdagen voor de aanvang ervan worden gefactureerd aan 35 % van het totale bedrag. Opdrachten die worden geannuleerd tussen de 59 en 30 werkdagen voor de aanvang ervan worden gefactureerd aan 50 % van het totale bedrag. Opdrachten die worden geannuleerd tussen de 29 en 15 werkdagen voor de aanvang ervan worden gefactureerd aan 75 % van het totale bedrag. Opdrachten die minder dan 15 werkdagen voor de aanvang ervan worden geannuleerd worden gefactureerd aan 100 % van het totale bedrag.

5. KLACHTEN

Op straffe van verval, dient elke klacht per aangetekende brief en op gemotiveerde wijze meegedeeld te worden binnen de tien (10) werkdagen vanaf de levering van de vertaling of de uitvoering van de diensten, bij gebreke waaraan de geleverde vertaling of de uitgevoerde dienst als aanvaard wordt beschouwd.

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn werden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde “native speakers” geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur.

Indien de klacht gegrond en geformuleerd is binnen voornoemde termijn van tien (10) werkdagen, verbindt het Vertaalbureau er zich toe, zonder de minste schadevergoeding en binnen een beperkte termijn, het geleverde werk te analyseren, te wijzigen en/of te verbeteren.

Indien het Vertaalbureau niet tegemoet kan komen aan de wensen van de Klant en/of Opdrachtgever m.b.t. de wijziging en/of verbetering van het geleverde werk, zal het Vertaalbureau aan de Klant en/of Opdrachtgever een korting toekennen op de factuurprijs, zonder recht op schadevergoeding voor de Klant en/of Opdrachtgever.

Het recht van de Klant en/of Opdrachtgever tot het indienen van een klacht vervalt als hij, in de termijn waarbinnen hij de klacht kan uiten, wijzigingen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen aan het geleverde werk of als hij het vernoemde werk aan derden heeft doorgegeven.

6. LEVERINGSTERMIJN – LEVERING

De overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien tijdige levering niet mogelijk is, wordt het Vertaalbureau evenwel geacht de Klant en/of Opdrachtgever hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk in kennis te stellen. Overschrijding van deze indicatieve termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van het Vertaalbureau, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadevergoeding.

Bij overschrijding door het Vertaalbureau van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is het de Klant en/of Opdrachtgever toegestaan de overeenkomst eenzijdige te ontbinden, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Het Vertaalbureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding ontslaat de Klant en/of Opdrachtgever van de verplichting tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

De levering wordt geacht plaats te hebben gevonden op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van het terpostbezorging, afgifte aan de koerier, of, bij elektronische verzending, het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid. Het Vertaalbureau kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

7. HONORARIUM, TOESLAG EN BETALING

Alle vermelde prijzen zijn van het Vertaalbureau zijn in euro en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. De door het Vertaalbureau opgegeven prijs voor de te verrichten prestatie geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het honorarium gebaseerd op een bij het Vertaalbureau geldend standaard woordtarief in de brontekst. De telling van de woorden in de brontekst gebeurt elektronisch.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, kan het Vertaalbureau voor iedere opdracht die een bedrag van duizendvijfhonderd euro (1.500 EUR) overschrijdt, een voorschot van dertig procent (30 %) van het bedrag eisen, te betalen binnen een termijn van 7 dagen vanaf de dag van de aanvaarding door het Vertaalbureau van de opdracht geplaatst door de Klant en/of Opdrachtgever. Het Vertaalbureau zal de opdracht slechts aanvangen na bevestiging van betaling van het voorschot en behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling van het voorschot binnen de voornoemde termijn, de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Voor opdrachten die uitgevoerd worden tijdens weekends en feestdagen is het Vertaalbureau gerechtigd toeslagen te hanteren. Dit is eveneens het geval wanneer door de Klant en/of Opdrachtgever extra te vertalen tekst, onduidelijke kopieën, ondeugdelijke computerprogramma’s of databestanden worden aangeleverd die het Vertaalbureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan ze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

De facturen zijn betaalbaar uiterlijk binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum in de valuta vermeld op de factuur, door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De Klant en/of Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de betaling, ook indien het Vertaalbureau aanvaard heeft de facturen te maken op naam van een derde. Voor particulieren hanteert het Vertaalbureau een vooruitbetalingsbeleid, waarbij de factuur vóór de levering voldaan dient te worden.

Bijzondere gevallen:

1. Beëdigde en/of gelegaliseerde vertalingen

De facturen zijn onmiddellijk betaalbaar in de valuta vermeld op de factuur, door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De beëdigde en/of gelegaliseerde documenten of kopieën/scans ervan worden pas ter beschikking gesteld van de Klant en/of Opdrachtgever nadat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens het Vertaalbureau met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen. De Klant en/of Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de betaling, ook indien het Vertaalbureau aanvaard heeft de facturen te maken op naam van een derde.

2. Vertaalkredieten

Vertaalkredieten zijn betaalbaar te rekenen vanaf de factuurdatum:
– hetzij binnen de veertien (14) dagen én vóór aanvang van de eerste opdracht die betrekking heeft op het (de) krediet(en) in kwestie,
– hetzij onmiddellijk wanneer bij de bestelling ervan onmiddellijk gebruik wordt gemaakt van het (de) desbetreffende krediet(en),
en dit in de valuta vermeld op de factuur, door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening. Zodra een bewijs van betaling van het (de) vertaalkrediet(en) is geleverd, zal Vertaalbureau de vertaalwerken opstarten. Indien de Klant en/of Opdrachtgever onmiddellijk gebruik wenst te maken van het krediet bij de bestelling ervan dient het verbruikte woordenaantal niet hoger te liggen dan 70% van het totale, voor dat krediet geldende woordenaantal. De Klant en/of Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de betaling, ook indien het vertaalbureau aanvaard heeft de facturen te maken op naam van een derde.

3. Tolkopdrachten

Voor tolkopdrachten geldt dat bij aanvaarding door de Klant en/of Opdrachtgever van de offerte 50% van het totale offertebedrag betaalbaar is vóór aanvang van de tolkopdracht en dit in de valuta vermeld op de factuur, door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening. Het saldo dient samen met eventuele extra kosten vereffend te worden op het einde van de tolkopdracht, eveneens in de valuta vermeld op de factuur, door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening. De Klant en/of Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de betaling, ook indien het Vertaalbureau aanvaard heeft de facturen te maken op naam van een derde.

In geval van betwisting, moet de factuur worden geprotesteerd d.m.v. een gemotiveerde aangetekende brief, binnen 7 dagen na de factuurdatum. Indien dit niet gebeurt, wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Elke factuur die op de vervaldag niet of niet volledig is voldaan, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest van 12 % per jaar, en met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 10 % op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

8. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De vertalingen en prestaties van het Vertaalbureau zullen als middelenverbintenissen worden beschouwd. Het Vertaalbureau is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het Vertaalbureau toerekenbare tekortkoming. In elk geval, behalve bij bedrog, zal de aansprakelijkheid van het Vertaalbureau steeds beperkt zijn tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de Klant en/of Opdrachtgever, die aanleiding heeft gegeven tot de opdracht in kwestie. Het Vertaalbureau kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van klanten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

Het Vertaalbureau is geenszins verantwoordelijk voor verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, boeken, papieren of andere informatiedragers die de Klant en/of Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van het Vertaalbureau voor de goede uitvoering van de opdracht. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant en/of Opdrachtgever om voor de nodige back-ups van gegevens en kopieën van documenten te zorgen.

Het Vertaalbureau is niet aansprakelijk voor laattijdige levering veroorzaakt door stakingen, bedrijfsstoringen, overmacht zoals bepaald in artikel 9, storingen van het netwerk of de server, of de elektronische virussen waarover zij geen rechtstreekse controle heeft. 

Het Vertaalbureau wijst iedere aansprakelijkheid af wat betreft fouten in de vertaling die een gevolg zijn bijkomende tijdsdruk opgelegd door de Klant en/of Opdrachtgever. Bijvoorbeeld indien noodzakelijke tekstrevisies niet meer kunnen worden uitgevoerd. De Klant en/of Opdrachtgever kan zich dan niet meer beroepen op de toezeggingen van het vertaalbureau betreffende de kwaliteit.

De Klant en/of Opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de geleverde prestatie(s).

De Klant en/of Opdrachtgever vrijwaart het Vertaalbureau tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

9. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop het Vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen en die het Vertaalbureau verhinderen haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, blokkades, rellen, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van de klant en/of opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers, epidemieën, overstromingen, stormen, enz.

Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van het Vertaalbureau opgeschort. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen, met name het Vertaalbureau en de Klant en/of Opdrachtgever, gerechtigd eenzijdig de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van deze partijen in dat geval gehouden is tot enige schadevergoeding.

Indien het Vertaalbureau bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is het Vertaalbureau gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de Klant en/of Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10. BEËINDIGING

Indien de Klant en/of Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de Klant en/of Opdrachtgever, is het Vertaalbureau gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11. AUTEURSRECHTEN

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door het Vertaalbureau vervaardigde vertalingen over op de Klant en/of Opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens het Vertaalbureau met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

12. GESCHILLENREGELING

Alle rechtsbetrekkingen tussen het Vertaalbureau en de Klant en/of Opdrachtgever zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wet.

Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het Vertaalbureau.